Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden MediaGeeX

Kamer van Koophandel te Alkmaar: 54741688

Artikel 1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van MediaGeeX en onder overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en MediaGeeX, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en MediaGeeX gesloten overeenkomsten.

2.2 Door ondertekening van een overeenkomst met MediaGeeX c.q. door opdrachtbevestiging verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van MediaGeeX en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met MediaGeeX zijn overeengekomen.

2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen MediaGeeX en de opdrachtgever in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

3.1 De door MediaGeeX gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven en binden MediaGeeX pas als de opdrachtgever ze binnen 30 dagen schriftelijk en ondertekend heeft bevestigd, tenzij anders aangegeven.

3.2 Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Als de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat MediaGeeX een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden.

3.3 Een samengestelde prijsopgave verplicht MediaGeeX niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4. Financiële bepalingen

4.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere eventuele heffingen, die van overheidswege worden opgelegd.

4.2 Na goedkeuring van de offerte dient 40% van het totaalbedrag als aanbetaling te worden voldaan. Na het gereedkomen van de website is de opdrachtgever het restantbedrag verschuldigd en zal dit worden gefactureerd. Na ontvangst van de betaling wordt de website op de definitieve locatie op het internet geplaatst en geldt de website als volledig opgeleverd. Verdere veranderingen voert MediaGeeX niet meer kosteloos uit.

4.3 In geval van een overeenkomst waarin sprake is van periodieke betalingen door de opdrachtgever mag MediaGeeX de geldende prijzen en tarieven aanpassen na een schriftelijke kennisgeving tenminste drie maanden voor de ingangsdatum van de nieuwe prijzen en tarieven. Indien de opdrachtgever laat weten niet met deze aanpassing in te stemmen, eindigt de overeenkomst automatisch na het verstrijken van de lopende contracttermijn.

4.4 Indien de opdrachtgever een onderhoudscontract voor een bestaande website met MediaGeeX heeft afgesloten, brengt MediaGeeX de kosten daarvan 1 x per jaar in rekening.

4.5 Indien MediaGeeX voor de opdrachtgever de domeinnaam en de hostingprovider regelt brengt MediaGeeX 1 x per jaar de abonnementskosten daarvan in rekening.

4.6 Alle betalingen moeten gedaan worden maximaal binnen 30 dagen na factuurdatum op bankrekening NL49KNAB0254873022 t.n.v. MediaGeeX te Heerhugowaard. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

4.7 Indien na het verstrijken van de betalingstermijn door MediaGeeX nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij de wettelijke rente over het openstaande bedrag verschuldigd. Alle door MediaGeeX te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 10% van het factuurbedrag, met een minimum van € 150,–.

4.8 MediaGeeX is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door partners worden doorgevoerd. Deze prijzen worden zonder kennisgeving door MediaGeeX doorberekend.

Artikel 5. Naamsvermelding en promotie

5.1 MediaGeeX heeft het recht te allen tijde haar naam op de aangeleverde website te vermelden of te verwijderen.

5.2 MediaGeeX mag de website van opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij anders afgesproken.

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst

6.1 MediaGeeX zal zich naar beste kunnen inspannen om opdrachten met zorg uit te voeren.

6.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan MediaGeeX aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan MediaGeeX worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan MediaGeeX zijn verstrekt, heeft MediaGeeX het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 7. Wijzigingen en/of meerwerk

7.1 Indien MediaGeeX op verzoek of met voorafgaande instemming van de opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen diensten en producten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever aan MediaGeeX worden vergoed volgens het tarief van 75 euro per uur.

7.2 Verzoeken tot wijzigingen en/of meerwerk dienen schriftelijk kenbaar gemaakt te worden.

7.3 MediaGeeX behoud zich het recht om opdrachten tot wijzigingen en/of meerwerk te weigeren.

Artikel 8. Duur en beëindiging

8.1 Contracten met betrekking tot domeinnaamregistratie en hosting kennen een opzegtermijn van 3 maanden. Deze contracten worden, behoudens tijdige opzegging met inachtneming van deze opzegtermijn, elk jaar stilzwijgend verlengd.

8.2 Onderhoudscontracten kennen een minimale looptijd van 1 jaar en worden ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.

8.3 MediaGeeX kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met MediaGeeX gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende (betalings-)voorwaarden.

8.4 MediaGeeX heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever de overeenkomst en verplichtingen jegens MediaGeeX niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. MediaGeeX zal de opdrachtgever hierover van tevoren in kennis stellen, tenzij dit in alle redelijkheid en billijkheid niet van MediaGeeX kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

Artikel 9. Termijn van levering

9.1 Een door MediaGeeX opgegeven termijn voor het maken van het ontwerp heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. Ook in dat geval is MediaGeeX eerst in verzuim, nadat de opdrachtgever haar per aangetekende brief in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn uitblijft.

9.2 Zowel opdrachtgever alsmede MediaGeeX kunnen voortijdig besluiten de levering te staken. In dit geval zal beoordeeld moeten worden in welke hoedanigheid de opdracht is uitgevoerd en/of geleverd is en op basis van de beoordeling kan alsnog (een deel van) het factuurbedrag voor wel geleverde producten, diensten en/of maatwerk dan wel derde partij software worden belast aan de opdrachtgever.

Artikel 10. Aansprakelijkheid en vrijwaring

10.1 MediaGeeX en personen werkzaam in de opdracht ter uitvoering van de overeenkomst, kunnen op geen enkele wijze door opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door MediaGeeX geleverde of ter beschikking gestelde producten of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan opzet of grove schuld.

10.2 De aansprakelijkheid van MediaGeeX zal te allen tijde beperkt blijven tot het aan de opdrachtgever in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen bedrag voor de verleende diensten, gemaximeerd tot 500 euro per schadegeval.

10.3 MediaGeeX is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat door derden is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. De opdrachtgever vrijwaart MediaGeeX voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is.

10.4 Elke aansprakelijkheid van MediaGeeX vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

10.5 In het geval dat er maatwerk en/of derde partij software wordt gebruikt waarbij de functionaliteit deels of niet geleverd of werkend opgeleverd kan worden, dan is MediaGeeX niet aansprakelijk voor de te leveren oplossing. Zowel de opdrachtgever alsmede MediaGeeX kunnen op basis van factoren tijd, geld of veiligheid (van privé gegevens) besluiten de voortgang van een maatwerk en/of derde partij software implementatie te staken indien er aantoonbaar excessief verbruik of risico’s bestaan van de drie eerder benoemde factoren. Maximaal zal hier tot 10% compensatie op het factuurbedrag worden gerekend. Eventuele aangeschafte licentie(s) tot aan het punt van staking dienen alsnog te worden voldaan tot de eerstvolgende verlening van de licentietermijn.

Artikel 11. Overmacht

11.1 In geval van overmacht is MediaGeeX gerechtigd haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij hierdoor tot schadeloosstelling verplicht zal zijn.

11.2 Onder overmacht wordt verstaan: elke vreemde oorzaak, die niet aan MediaGeeX kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van MediaGeeX kan worden gevergd.

11.3 MediaGeeX is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider (zoals het uit de lucht gaan, offline zijn), domeinnaamregistrant of anderen waarop MediaGeeX geen invloed kan uitoefenen.

11.4 MediaGeeX heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

Artikel 12. Diversen

12.1 Op alle aanbiedingen van MediaGeeX en de met haar gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

12.2 MediaGeeX kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen deze algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website. Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de overeenkomst ontbinden. Dit ontslaat de opdrachtgever echter niet van zijn verplichting te betalen voor de reeds geleverde diensten.

Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud

13.1 De opdrachtgever is en blijft eigenaar van alle wachtwoorden en andere verkregen documenten die betrekking hebben op de website, domeinnaam en hosting. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de opdrachtgever.

13.2 De door MediaGeeX vervaardigde website is en blijft na betaling van de overeengekomen verschuldigde vergoeding eigendom van de opdrachtgever.

13.3 Door MediaGeeX of anderen ontwikkelde scripts en programma’s gebruikt in en/of bij het tot stand komen van de website blijven eigendom van MediaGeeX.

Artikel 14. Privacy bepalingen

14.1 De persoonsgegevens van de opdrachtgever worden door MediaGeeX slechts gebruikt om zijn aanmelding bij het aanvragen van een domeinnaam en hosting aan te vragen. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met zijn uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming. Daarbij zijn de privacy bepalingen van de SIDN (Stichting Internet Domeinregistratie) belangrijk.

14.2 De persoonlijke informatie van de opdrachtgever, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. MediaGeeX verstrekt deze informatie, naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, etc. nooit aan derden zonder zijn uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming.